Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že by mezi námi a klientem, který je spotřebitelem, vznikl spor vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit naší vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení sporu České advokátní komoře, se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1. Podmínky mimosoudního řešení spotřebitelských sporů stanoví zákon o ochraně spotřebitele a lze je najít i na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Plnění povinností dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

V případě poskytování některých služeb (např. při provádění advokátních úschov, obstarání koupě či prodeje nemovitosti aj.) jsme tzv. povinnou osobou podle zákona č. 253/2008. Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V souladu s tímto zákonem jsme povinni provést identifikaci a kontrolu klienta. V zákonem daných případech jsme také povinni odmítnout splnění příkazu klienta, nebo i učinit prostřednictvím České advokátní komory oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu.

Informace o zpracování osobních údajů pro naše smluvní partnery

KDO JSME A PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Jsme advokátní kancelář s názvem Herešová & Růžička advokáti, s.r.o., a mezi naše hlavní priorita je poskytování prvotřídních právních služeb svým klientům. K tomu nám však pomáháte i vy, naši smluvní partneři, a proto si Vás touto cestou dovolujeme informovat o podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů.

Správce údajů: Herešová & Růžička advokáti, s.r.o.
IČO: 06706240
Sídlo: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
Web: http://www.advokat-hr.cz/
Kontakt na pověřence Mge. Hynek Růžička, LL.M.
Kontaktní e-mail: hynek.ruzicka@advokat-hr.cz

(dále jen „my“)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY

Do této části patří zpracování, které souvisí s jednáním před uzavřením smlouvy s vámi či či plněním našich povinností z už uzavřené smlouvy.

Na základě toho zpracováváme vaše osobní údaje a v případě, že je to nutné i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů nemůžeme plnit si své smluvní povinnosti. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s vámi smlouvu vůbec uzavřít.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob (např. archivace smluv po dobu 10 let). Pod tento základ spadá zpracování údajů za účelem obhajoby a vymáhání našich práv ze smluv s Vámi nebo jiných obdobných práv.

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

 1. uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)
 2. plnění dalších právních povinností (např. při zpracování údajů v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLASEM SUBJEKTU ÚDAJŮ

Na základě Vašeho souhlasu v současnosti nezpracováváme žádné osobní údaje

1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Z výše uvedených důvodů zpracováváme zejména tyto údaje:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ);
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací);

2. ODKUD ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme:

 1. Přímo od Vás při uzavření a plnění smlouvy;
 2. Z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.),

3. KOMU MŮŽEME ÚDAJE PŘEDAT?

Osobní údaje mohou být zpracovávány dalšími osobami. Mezi příjemce osobních údajů patří zejména státní orgány při plnění si našich daňových povinností a poskytovatelé IT služeb a služeb externího účetnictví.

Mezi další příjemce Vašich údajů můžou patřit provozovatelé poštovních služeb, ať už klasických, nebo elektronických.

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

MLČENLIVOST

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

4. KDY MŮŽEME PŘEDAT ÚDAJE DO ZAHRANIČÍ?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (především poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše).

5. JAK S ÚDAJI PRACUJEME?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činností a bez kterých bychom to nezvládali.

6. JAK DLOUHOMÁME ÚDAJE U SEBE?

Kromě toho, že Vaše osobní údaje zpracováváme během trvání našeho smluvního vztahu, kvůli plněním si našich právních povinností jsme zákonem nuceni uchovávat Vaše osobní údaje i po skončení naší spolupráce. Většinu Vašich osobních údajů ale uchováváme po dobu nejvýše 10 let (zákon o DPH). Pokud zákon stanoví kratší lhůtu archivace, dokumenty archivujeme za účelem ochrany a výkonu našich práv v případě soudního sporu po dobu objektivní promlčecí lhůty podle občanského zákoníku (10 let).

7. JAKÁ JSOU VAŠEPRÁVA?

VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽETE VYUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

Právo na informace Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).
Právo na přístup Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.
Právo na opravu Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.
Právo na výmaz („být zapomenut“) Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).
Portabilita Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.
Právo vznést námitku Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.
Právo na odvolání souhlasu V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to písemným dopisem s úředně ověřeným podpisem adresovaným na sídlo správce.
Právo na omezení Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokudpopíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověříúdaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nárokůjste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmyzpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.
Automatizované individuální rozhodování V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.
Právo obrátit se na dohled, soud Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATIT?

Své práva můžete uplatnit kdykoliv písemnou žádostí s Vaším úředně ověřeným podpisem, kterou pošlete na sídlo správce uvedené v hlavičce tohoto dokumentu.

Verze: 1/2018
Platnost: 1. 9. 2018

Dokument ke stažení.

Informace o zpracování osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje chráníme a nakládáme s nimi v souladu s platnými právními předpisy. Zpracováváme je jako správce v rámci plnění úkolů, které vyplývají ze zákona o advokacii, ale i dalších činností, které s tím souvisejí.
Správce údajů: Herešová advokáti s.r.o. (dále jen „my“)
IČO: 09773291
Sídlo: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
Web: http://www.heresova.cz/ 
Kontaktní e-mail: info@heresova.cz

JAKÉ JSOU ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Poskytujeme právní služby na základě smlouvy o poskytování právních služeb, která je také právním základem pro zpracování vašich osobních údajů. Jedná se zejména o zpracování údajů v rámci jednání předcházejících uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, nebo zpracování při plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy.
Na základě toho zpracováváme Vaše osobní údaje a v případě, že je to nutné v rámci našich oprávněných zájmů nebo plnění povinností i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob (např. smluvní strany/protistrany klientů).
Bez zpracování těchto údajů nemůžeme naše služby nabídnout ani poskytnout. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s vámi smlouvu vůbec uzavřít.
Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost osobní údaje zpracovávat. Jedná se zejména o zpracování za účelem:
• uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.);
• plnění právních povinností v oblasti daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti;
• plnění povinností, které nám ukládá zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a stavovské předpisy vydávané Českou advokátní komorou;
• plnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


ZPRACOVÁNÍ PRO DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI

Poskytovatelé služeb
Za účelem provozování své činnosti spolupracujeme s poskytovateli služeb. V této souvislosti zpracováváme poskytnuté či později vzniklé osobní údaje poskytovatelů (fyzických osob) a jejich zástupců za účelem řádného plnění smluv a plnění souvisejících zákonných povinností (zejm. daňových). Osobní údaje poskytovatelů služeb a jejich zástupců zahrnují jejich identifikační a kontaktní údaje, IČO, DIČ, příp. čísla bankovních účtů a údaje o přijatém a poskytnutém plnění.


Uchazeči o zaměstnání
V souvislosti s hledáním nových kolegů zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání získané z jejich životopisů a případného dalšího průběhu výběrového řízení, a to za účelem komunikace, přípravy dokumentů a případného uzavření pracovní smlouvy s uchazečem a plnění zákonných povinností coby budoucího zaměstnavatele.
Zpracovávané osobní údaje uchazečů o zaměstnání zahrnují jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa, další osobní údaje obsažené v jejich životopisech (například vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, předchozí zaměstnání, případně fotografie uchazeče).


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLASEM SUBJEKTU ÚDAJŮ
Na základě Vašeho souhlasu v současnosti nezpracováváme žádné osobní údaje.

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme zejména údaje, které potřebujeme k řádnému výkonu advokacie, tedy právnímu poradenství a přímo k Vašemu zastupování v soudních, správních a jiných řízeních u státních orgánů či v mimosoudní fázi sporu.
Nejčastěji budeme zpracovávat Vaše identifikační, popisné a kontaktní údaje, dále údaje získané v souvislosti s poskytováním právních služeb, které jsou pro tuto činnost nezbytné, údaje transakční (např. pro provedení plateb) a další údaje, které nám sdělíte nebo které zjistíme v průběhu poskytování služeb včetně údajů, které v souvislosti s našimi závazky vytvoříme zpracováním údajů takto získaných.


Kategorie zpracovávaných údajů:
• identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ);
• kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
• popisné a sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, státní příslušnost, povolání, vzdělání, příjmy a výdaje apod.);
• údaje týkající se služeb a produktů (např. druh, počet a využívání sjednaných produktů);
• údaje o zdravotním stavu nebo jiné citlivé údaje (údaje zvláštní kategorie), jejichž zpracování je nutné k uplatňování Vašeho nároku;
• údaje týkající se naší komunikace včetně telefonické komunikace a využití webových stránek;
• transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací).

ODKUD ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme:
• Přímo od dotčených osob při uzavření a plnění smlouvy;
• Z vlastní činnosti (zejm. informace získané z poskytování právních služeb);
• Od jiných osob, např. od protistran, svědků, soudů či jiných státních orgánů;
• Z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí).

KOMU MŮŽEME ÚDAJE PŘEDAT?

Podle zákona o advokacii podléháme přísné povinnosti mlčenlivosti. Osobní údaje mohou přesto být zpracovávány dalšími osobami, zejm. poskytovateli služeb nezbytných pro naši činnost. Ke zpracování Vašich osobních údajů používáme internetovou spisovnu od provozovatele SingleCase, která poskytuje všechny potřebné a současně dostupné prostředky zabezpečení. Používáme také standardní kancelářský software a nástroje.


Dalším osobám můžeme předávat údaje při plnění našich povinností např. soudům při uplatňování nároků, znalcům, spolupracujícím advokátům či protistranám v rámci mimosoudního jednání.


Mezi další příjemce údajů můžou patřit poskytovatelé poštovních služeb, a to jak klasických, tak elektronických.


V případě, že by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, byly by součástí takového převodu i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

MLČENLIVOST

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení osobních údajů.

KDY MŮŽEME PŘEDAT ÚDAJE DO ZAHRANIČÍ?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (především poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše). Pro případ, že by se osobní údaje dostaly do zemí mimo EU/EHP (např. poskytovatel softwaru se sídlem mimo EHP), máme zajištěné odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy. Těmito zárukami jsou především tzv. standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí. Na vaši žádost vám poskytneme konkrétní informace o předávání, včetně obsahu těchto standardních smluvních doložek.

JAK S ÚDAJI PRACUJEME?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činnosti a bez kterých bychom to nezvládali. Automatizované rozhodování neprovádíme.

JAK DLOUHO MÁME ÚDAJE U SEBE?

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění smluvních nebo i mimosmluvních závazků. Po skončení poskytování právních služeb se osobní údaje dále zpracovávají za účelem archivačních povinností stanovených stavovskými předpisy, případně z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob), a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu. Doba zpracování je určena zákonnými archivačními lhůtami, objektivními promlčecími lhůtami stanovenými zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou. Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů jsme povinni údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní, pracovněprávní nebo archivnictví podle zvláštního zákona).


Naše činnost při uchovávaní dokumentů rovněž podléhá speciální regulaci, zejména:
• Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii;
• Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
• Usnesení představenstva České advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb a o vedení evidence provedených konverzí.


Podle těchto předpisů jsme povinni uchovávat celý advokátní spis po dobu pěti let od ukončení poskytování právních služeb, příp. po dobu 10 let při poskytováním služeb spočívajících v advokátní úschově či při zastupování ve věcech, týkajících se nemovitostí, cenných papírů, obchodních podílů, vyřizování úvěrů, při zakládání obchodní společnosti a inkasa plateb, a to od posledního jednání s klientem.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Právo na informace Na žádost Vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud o to požádáte, sdělíme i informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).
Právo na přístup Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.
Právo na opravu Při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.
Právo na výmaz („být zapomenut“) Máte právo na vymazání svých údajů, pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který můžeme použít (včetně ochrany našich oprávněných zájmů a práv).
Právo
na přenositelnost
V případě automatizovaně zpracovávaných údajů, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě uzavření nebo plnění smlouvy máte právo tyto obdržet ve strojově čitelném formátu.
Právo vznést námitku Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.
Právo na odvolání souhlasu V případě zpracování založeného na Vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat.
Právo na omezení Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokud popíráte přesnost údajů (a to do doby, než ověříme jejich přesnost), údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, vznesli jste námitku proti zpracování (dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými zájmy), zpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.
Právo obrátit se na orgán dozoru, soud Můžete se obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) nebo soud.

JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATIT?

Svá práva můžete uplatnit kdykoliv písemnou žádostí, kterou zašlete na adresu našeho sídla nebo na info@heresova.cz. Naše advokátní kancelář si vyhrazuje právo přiměřeně ověřit totožnost subjektu údajů, který výše uvedená práva uplatní.
Tento dokument je účinný od 1. 1. 2021 a může být pravidelně aktualizován. Platné znění dokumentu naleznete vždy na stránkách advokátní kanceláře.

 

Stanovisko EIOPA v oblasti dohledu nad požadavky dohledu a produktového řízení

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „EIOPA“) uveřejnil na své webové stránce metodický materiál popisující přístup EIOPA k dohledu nad produktovým řízením (dále jen „POG“), jehož cílem je poskytnout podporu tvůrcům a distributorům pojistných produktů při provádění jejich vlastních zásad POG a také usnadnit spolupráci s národními orgány dohledu.

Odpovědi v oblasti produktového řízení v pojišťovnictví (POG)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „EIOPA“) zveřejnil na své webové stránce sadu otázek a odpovědí týkajících se produktového řízení (dále jen „POG“). Připravili jsme pro Vás krátké shrnutí toho nejzajímavějšího.

 • Zásadní je věcné a faktické naplnění pravidel POG, nikoliv pouze formální  – vydání interních norem POG nepostačuje,  důležité je faktické plnění pravidel POG (např. aktivní zapojení funkce řízení rizik a compliance, zapojení interního auditu s ohledem na kvalitu);
 • Přestože je distribuce doplňkového pojištění zprostředkovateli vyňata z působnosti IDD, jsou tvůrci povinni uplatňovat POG
 • U povinného pojistného produktu by se měl cílový trh identifikovat buď v souladu s definicí dle zákona (pokud má pojišťovna povinnost zákazníka přijmout) nebo by definice dle zákona měla být základem identifikace (pokud pojišťovna nemá povinnost zákazníka přijmout);
 • EIOPA v Q&A také uvádí několik příkladů testování produktu, přičemž zajímavý jsou příklady k testování cestovního pojištění (uvedený u přizpůsobení pojistného produktu zákazníkovi), pojištění budov a pojištění auta;
 • K otázce intervalu přezkumu pojistných produktů se EIOPA vyjadřuje ve smyslu, že základní interval přezkumu je 1 rok a pouze ve výjimečných situacích (dlouholeté zkušenosti tvůrce, spokojenost zákazníků, neměnnost trhu) může být interval přezkumu prodloužen na 2 roky;
 • U povinných i nepovinných smluv o skupinovém pojištění jsou členové skupiny (tedy jednotlivý pojištěný) považování za zákazníky, a tudíž tito členové tvoří ve smyslu směrnice tzv. „cílový trh“ a je nutné přihlížet k jejich potřebám;
 • Tvůrci by měli být schopni prokázat, že vzali v úvahu úroveň informací, které mají zákazníci k dispozici, a jejich finanční gramotnost. Toto mohou prokázat zdokumentováním příslušných rozhodnutí, která učinili v procesu schvalování produktu (např. na základě informací obdržených od zákazníku v rámci analýzy trhu).

 

Odborná způsobilost pro distribuci zajištění

JUDr. Monika Herešová Mráková / advokát / Herešová advokáti s.r.o.

Máme za sebou více než dva roky od přijetí naší národní vnitrostátní právní úpravy transponující směrnici IDD1. Blíží se tak okamžik, kdy pojišťovny budou muset zařídit, aby pojištění a zajištění distribuovaly pouze prostřednictvím pracovníků2, kteří nabyli odbornou způsobilost již podle ustanovení ZDPZ3. Od 1. 6. 2021 totiž nebude postačovat k tomu, aby mohl být pracovník dostatečně odborně způsobilý, pouze dosavadní osvědčení o odborné způsobilosti od ČNB nebo čestné prohlášení samotné pojišťovny4, ale bude potřeba absolvovat zkoušky k získání odborných znalostí a podstupovat následné vzdělávání.

Při hledání způsobu, jak tuto novou povinnost trvale plnit, se však vyskytla řada výkladových nejasností. Například jak má prokázat odbornou způsobilost osoba přímo se podílející na distribuci zajištění5? To je praktická otázka týkající se řady pojišťoven či pojišťovacích zprostředkovatelů působících v ČR. 

ZDPZ upravuje kromě distribuce pojištění i distribuci zajištění, přičemž práva a povinnosti distributorů pojištění a zajištění jsou obdobná.  Osoby, které se podílí na distribuci zajištění6 musí trvale splňovat podmínky odborné způsobilosti dle § 56 ZDPZ.  Jedná se o čistě národní úpravu, neboť směrnice IDD neobsahuje ustanovení, která by upravovala detailní podrobnosti související s odbornou způsobilostí pro distribuci zajištění. Přestože § 57 odst. 2 ZDPZ stanoví, že rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci pojištění nebo zajištění stanoví prováděcí právní předpis, vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění neupravuje rozsah odborných znalostí pro distribuci zajištění. Stejně tak i Dohledový benchmark ČNB7 upravuje pouze odbornosti pro distribuci pojištění. Proto je potřeba při posouzení otázky, jak se prokazuje odborná způsobilost osoby, která se podílí na distribuci zajištění, vycházet ze znění ZDPZ, principů směrnice IDD8 a  stanoviska ČNB k osvědčení o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe pro distribuci zajištění9.

Osoby distribující zajištění musí stejně jako osoby distribující pojištění prokázat všeobecné znalosti, které se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.  Osoby, které k 1.12.2018 neměli požadované vysvědčení o maturitní zkoušce, jsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené nejméně vysvědčením o maturitní zkoušce nejpozději do 1.7.202210

Získání odborných znalostí a dovedností osoby distribující zajištění se na rozdíl od distribuce pojištění neprokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby podle ZDPZ. Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe11. Distribuce zajištění je samostatnou skupinou odbornosti dle § 2 písm. o) ZDPZ. Dle § 57 ZDPZ odbornými znalostmi a dovednostmi pro distribuci zajištění jsou znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví a znalosti regulace distribuce zajištění, znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, znalosti principů a fungování distribuce zajištění a znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce zajištění. Podstatné je, aby rozsah odborných znalostí osoby distribující zajištění odpovídal věcné náplni činnosti této osoby, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon. Dostatečnost odborné způsobilosti se tak bude posuzovat vždy ke konkrétní pozici, rozsahu kompetencí posuzované osoby a bude se přihlížet k povaze, rozsahu a složitosti činnosti osoby, pro kterou bude činnost distribuci zajištění vykonávat. 

Vhodného vzdělání může být dosaženo absolvováním odborného studia na střední nebo vysoké škole, zaměřené na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí12 nebo speciálního kurzu u jiné instituce, a to i formou e-learningu. Důležité je, zda dosažené vzdělání nebo absolvovaný odborný kurz je využitelný pro distribuci zajištění. Při posuzování vzdělání nerozhoduje, zda se jedná o tuzemskou nebo zahraniční školu. Vhodné vzdělání může být také pro účely distribuce zajištění částečně prokázáno osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro distribuci pojištění13, ale pouze v těch oblastech odbornosti, které se pro distribuci pojištění14 a zajištění15 překrývají, tzn. ve znalostech odborného minima o finančním trhu, o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví a případně etických standardů v pojišťovnictví.

Odbornou praxí se pro účely odborné způsobilosti rozumí činnost v pojišťovně nebo zajišťovně související s uzavíráním zajistných smluv nebo činnost u zprostředkovatele zajištění.  Právním předpisem není stanovena doba trvání praxe. Délku praxe je potřeba posuzovat případ od případu, a to vždy s přihlédnutím k ostatním podmínkám odborné způsobilosti. Je potřeba zohlednit i dobu, která uplynula od ukončení výkonu relevantní praxe.   Odbornou praxi je potřeba posuzovat materiálně. Není rozhodné, zda taková praxe byla získána v České republice nebo v zahraničí.

Osvědčení bude vydáno osobou, u které bylo vzdělání dosaženo nebo praxe absolvována, tedy typicky zajišťovnou nebo pojišťovou. Právní předpisy nestanoví žádné formální nároky na osobu vydávající osvědčení a formu osvědčení. Osvědčení tak může být ve formě dokladu o středoškolském či vysokoškolském vzdělání se zaměřením na pojišťovnictví, certifikátu o absolvování vzdělávacího kurzu u asociace pojišťoven, asociace zprostředkovatelů̊ pojištění nebo jiné vzdělávací instituce.  Ověření znalostí a dovedností úspěšným složení testu není právní úpravou vyžadováno.

Prohlubování odborných znalostí a dovedností se uskutečňuje následným vzděláváním v rozsahu alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce, a to i při distribuci zajištění. Pro distribuci pojištění a zajištění jsou rozdílné požadavky na formu následného vzdělávání, neboť v případě distribuce zajištění se nevyžaduje následné vzdělávání u akreditované osoby. Prohlubování odborné způsobilosti se prokazuje osvědčením o absolvování následného vzdělávání vydaným osobou, která toto vzdělávání uspořádala16, není třeba prokázat splnění následného vzdělávání zkouškou. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti zajištění. Prvním kalendářním rokem, kdy osoba distribuující zajištění musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

———————————————————————————————–

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění
2 § 2 písm. k) ZDPZ: „Pro účely tohoto zákona se rozumí pracovníkem osoba, která je s pojišťovnou, zajišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele, nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na distribuci pojištění nebo zajištění, nebo jsou za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědni
3 Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
4§ 122 odst. 1 ZDPZ
5 § 56 odst. 4 ZDPZ: „Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.“
6 § 2 písm. b) ZDPZ
7 Dohledový benchmark ČNB č. 4/2019 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek podle zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
8 Viz pasáže z čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice IDD: „..přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své úkoly a povinnosti…, … splňovali požadavky týkající se profesní přípravy a rozvoje, aby si udrželi odpovídající úroveň výkonnosti přiměřenou funkci, již vykonávají na příslušném trhu…“
9Stanovisko České národní banky k osvědčení o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe pro distribuci zajištění ze dne 30.11.2020
10 § 56 odst. 2 a 6 ZDPZ
11 § 56 odst. 4 ZDPZ
12 Obdobně upravil požadavky na odbornou způsobilost § 18 zákona č. 38/2004 Sb.
13 § 67 ZDPZ
14 § 57 odst. 1 písm. a) až e) ZDZP
15 §57 odst. 1 písm. f) ZDZP
16 § 56 odst. 5 ZDPZ

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová
I am a paralegal with experience in commercial and civil law, as well as public procurement and its administration. I currently specialise mainly in insurance and financial products. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem paralegal se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na pojistné a finanční produkty. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.