Dohledové sdělení ČNB č. 2/2021

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) vydala dohledové sdělení č. 2/2021 týkající se možnosti používat výjimku ze silného ověření klienta v případech zabezpečených platebních procesů a protokolů společností, která je upravena v čl. 17 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. 11. 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (dále jen „RTS SCA“).

ČNB v dohledovém sdělení popisuje podmínky, které dohlížený subjekt musí splnit, aby mohl tuto výjimku aplikovat, a to:

  1. u zvláštních platebních procesů nebo protokolů určených pro plátce, kteří nejsou spotřebiteli, zajistit úroveň bezpečnosti přinejmenším rovnocennou úrovním bezpečnosti stanoveným směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. 11. 2015 o platebních službách na vnitřním trhu směrnicí (dále jen „PSD2“), a zároveň
  2. předložit České národní bance jako orgánu dohledu nad poskytovateli platebních služeb podklady a informace, které umožní České národní bance posoudit, zda jsou splněny podmínky pro možnost využití výjimky dle čl. 17 RTS SCA používat.

ČNB k předkládání podkladů a informací také připravila formulář[1], který musí být doplněny o relevantní podklady, a to včetně dokumentace popisující využitá technická řešení a smluvní dokumentace s klienty, ve kterých budou řešení používaná dohlíženým subjektem zohledněna.

Po posouzení předložených informací ČNB sdělí dohlíženému subjektu své stanovisko k možnosti výjimku dle čl. 17 RTS SCA využívat.

[1] https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledove_sdeleni_2021_02_priloha.xlsx

 

FAÚ aktualizoval Metodický pokyn č. 1.

Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) dne 23.4.2021 zveřejnil aktualizovaný metodický pokyn č. 1 k provádění mezinárodních sankcí zejména v souvislosti s financováním terorismu (dále jen „Metodický pokyn“), který vstoupí v účinnost dnem 1.5.2021.

Aktualizovaný Metodický pokyn oproti původnímu metodickému pokynu č. 1 již odkazuje na obecnou definici financování terorismu v §3 odst. 2[1]zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“). Přičemž bere v potaz i novelu AML zákona, která rozšíří definici financování terorismu o další trestné činy spojené s teroristickým jednáním (od 1. srpna 2021).

V Metodickém pokynu dále došlo k rozšíření indikátorů podezření na financování terorismu, a to o následující znaky:

  • klient v prostředí internetu vyjadřuje názory podporující násilný extremismus a náboženskou radikalizaci;
  • vícero osobních a podnikatelských účtů nebo účtů neziskových či charitativních organizací slouží ke shromažďování vkladů s následnými převody v malých částkách zahraničním příjemcům, zejména v rizikových oblastech;
  • transakce související se směnou zahraničních měn jsou následovány převody do oblastí bez zjevné souvislosti s obchodní činností klienta nebo do rizikových zemí;
  • příkazy k úhradě jsou zadávány v podlimitních částkách ve zřejmé snaze vyhnout se identifikaci a kontrole klienta;
  • klient bance poskytne několik variant svého jména, adres, telefonních čísel či jiných kontaktních či identifikačních údajů.

[1] §3 odst. 2 AML zákona: Financováním terorismu je

  1. shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru12, teroristického útoku13, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu14, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo
  2. jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu14, nebo osoby pachateli blízké ve smyslu trestního zákona15, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění,
  3. pro účely tohoto zákona i financování šíření zbraní hromadného ničení podle odstavce 3.

 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová
I am a paralegal with experience in commercial and civil law, as well as public procurement and its administration. I currently specialise mainly in insurance and financial products. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem paralegal se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na pojistné a finanční produkty. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.