Odborná způsobilost pro distribuci zajištění

JUDr. Monika Herešová Mráková / advokát / Herešová advokáti s.r.o.

Máme za sebou více než dva roky od přijetí naší národní vnitrostátní právní úpravy transponující směrnici IDD1. Blíží se tak okamžik, kdy pojišťovny budou muset zařídit, aby pojištění a zajištění distribuovaly pouze prostřednictvím pracovníků2, kteří nabyli odbornou způsobilost již podle ustanovení ZDPZ3. Od 1. 6. 2021 totiž nebude postačovat k tomu, aby mohl být pracovník dostatečně odborně způsobilý, pouze dosavadní osvědčení o odborné způsobilosti od ČNB nebo čestné prohlášení samotné pojišťovny4, ale bude potřeba absolvovat zkoušky k získání odborných znalostí a podstupovat následné vzdělávání.

Při hledání způsobu, jak tuto novou povinnost trvale plnit, se však vyskytla řada výkladových nejasností. Například jak má prokázat odbornou způsobilost osoba přímo se podílející na distribuci zajištění5? To je praktická otázka týkající se řady pojišťoven či pojišťovacích zprostředkovatelů působících v ČR. 

ZDPZ upravuje kromě distribuce pojištění i distribuci zajištění, přičemž práva a povinnosti distributorů pojištění a zajištění jsou obdobná.  Osoby, které se podílí na distribuci zajištění6 musí trvale splňovat podmínky odborné způsobilosti dle § 56 ZDPZ.  Jedná se o čistě národní úpravu, neboť směrnice IDD neobsahuje ustanovení, která by upravovala detailní podrobnosti související s odbornou způsobilostí pro distribuci zajištění. Přestože § 57 odst. 2 ZDPZ stanoví, že rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro distribuci pojištění nebo zajištění stanoví prováděcí právní předpis, vyhláška č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění neupravuje rozsah odborných znalostí pro distribuci zajištění. Stejně tak i Dohledový benchmark ČNB7 upravuje pouze odbornosti pro distribuci pojištění. Proto je potřeba při posouzení otázky, jak se prokazuje odborná způsobilost osoby, která se podílí na distribuci zajištění, vycházet ze znění ZDPZ, principů směrnice IDD8 a  stanoviska ČNB k osvědčení o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe pro distribuci zajištění9.

Osoby distribující zajištění musí stejně jako osoby distribující pojištění prokázat všeobecné znalosti, které se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání.  Osoby, které k 1.12.2018 neměli požadované vysvědčení o maturitní zkoušce, jsou povinny získat všeobecné znalosti potvrzené nejméně vysvědčením o maturitní zkoušce nejpozději do 1.7.202210

Získání odborných znalostí a dovedností osoby distribující zajištění se na rozdíl od distribuce pojištění neprokazuje osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby podle ZDPZ. Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe11. Distribuce zajištění je samostatnou skupinou odbornosti dle § 2 písm. o) ZDPZ. Dle § 57 ZDPZ odbornými znalostmi a dovednostmi pro distribuci zajištění jsou znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu, základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví a znalosti regulace distribuce zajištění, znalosti etických standardů v oblasti pojišťovnictví, existují-li, znalosti principů a fungování distribuce zajištění a znalosti doplňkových služeb v oblasti distribuce zajištění. Podstatné je, aby rozsah odborných znalostí osoby distribující zajištění odpovídal věcné náplni činnosti této osoby, aby byl zabezpečen její kvalifikovaný výkon. Dostatečnost odborné způsobilosti se tak bude posuzovat vždy ke konkrétní pozici, rozsahu kompetencí posuzované osoby a bude se přihlížet k povaze, rozsahu a složitosti činnosti osoby, pro kterou bude činnost distribuci zajištění vykonávat. 

Vhodného vzdělání může být dosaženo absolvováním odborného studia na střední nebo vysoké škole, zaměřené na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí12 nebo speciálního kurzu u jiné instituce, a to i formou e-learningu. Důležité je, zda dosažené vzdělání nebo absolvovaný odborný kurz je využitelný pro distribuci zajištění. Při posuzování vzdělání nerozhoduje, zda se jedná o tuzemskou nebo zahraniční školu. Vhodné vzdělání může být také pro účely distribuce zajištění částečně prokázáno osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky pro distribuci pojištění13, ale pouze v těch oblastech odbornosti, které se pro distribuci pojištění14 a zajištění15 překrývají, tzn. ve znalostech odborného minima o finančním trhu, o struktuře, subjektech a fungování pojišťovnictví a případně etických standardů v pojišťovnictví.

Odbornou praxí se pro účely odborné způsobilosti rozumí činnost v pojišťovně nebo zajišťovně související s uzavíráním zajistných smluv nebo činnost u zprostředkovatele zajištění.  Právním předpisem není stanovena doba trvání praxe. Délku praxe je potřeba posuzovat případ od případu, a to vždy s přihlédnutím k ostatním podmínkám odborné způsobilosti. Je potřeba zohlednit i dobu, která uplynula od ukončení výkonu relevantní praxe.   Odbornou praxi je potřeba posuzovat materiálně. Není rozhodné, zda taková praxe byla získána v České republice nebo v zahraničí.

Osvědčení bude vydáno osobou, u které bylo vzdělání dosaženo nebo praxe absolvována, tedy typicky zajišťovnou nebo pojišťovou. Právní předpisy nestanoví žádné formální nároky na osobu vydávající osvědčení a formu osvědčení. Osvědčení tak může být ve formě dokladu o středoškolském či vysokoškolském vzdělání se zaměřením na pojišťovnictví, certifikátu o absolvování vzdělávacího kurzu u asociace pojišťoven, asociace zprostředkovatelů̊ pojištění nebo jiné vzdělávací instituce.  Ověření znalostí a dovedností úspěšným složení testu není právní úpravou vyžadováno.

Prohlubování odborných znalostí a dovedností se uskutečňuje následným vzděláváním v rozsahu alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce, a to i při distribuci zajištění. Pro distribuci pojištění a zajištění jsou rozdílné požadavky na formu následného vzdělávání, neboť v případě distribuce zajištění se nevyžaduje následné vzdělávání u akreditované osoby. Prohlubování odborné způsobilosti se prokazuje osvědčením o absolvování následného vzdělávání vydaným osobou, která toto vzdělávání uspořádala16, není třeba prokázat splnění následného vzdělávání zkouškou. Následné vzdělávání je zaměřeno na prohlubování odborných znalostí a dovedností podle skupiny odbornosti zajištění. Prvním kalendářním rokem, kdy osoba distribuující zajištění musí absolvovat následné vzdělávání, je kalendářní rok následující po kalendářním roce, ve kterém tato osoba prokázala získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění. Jestliže tak nemohla učinit ze závažného důvodu, musí tato osoba absolvovat následné vzdělávání bez zbytečného odkladu poté, co tato překážka odpadla.

———————————————————————————————–

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 ze dne 20. ledna 2016 o distribuci pojištění
2 § 2 písm. k) ZDPZ: „Pro účely tohoto zákona se rozumí pracovníkem osoba, která je s pojišťovnou, zajišťovnou nebo pojišťovacím zprostředkovatelem v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu pojišťovny, zajišťovny nebo pojišťovacího zprostředkovatele, nebo jiná osoba s obdobnou působností nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na distribuci pojištění nebo zajištění, nebo jsou za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědni
3 Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
4§ 122 odst. 1 ZDPZ
5 § 56 odst. 4 ZDPZ: „Získání odborných znalostí a dovedností pro distribuci zajištění se prokazuje osvědčením o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe.“
6 § 2 písm. b) ZDPZ
7 Dohledový benchmark ČNB č. 4/2019 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek podle zákona č.170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
8 Viz pasáže z čl. 10 odst. 1 a 2 směrnice IDD: „..přiměřené znalosti a schopnosti k tomu, aby řádně plnili své úkoly a povinnosti…, … splňovali požadavky týkající se profesní přípravy a rozvoje, aby si udrželi odpovídající úroveň výkonnosti přiměřenou funkci, již vykonávají na příslušném trhu…“
9Stanovisko České národní banky k osvědčení o absolvování vhodného vzdělávání nebo vhodné praxe pro distribuci zajištění ze dne 30.11.2020
10 § 56 odst. 2 a 6 ZDPZ
11 § 56 odst. 4 ZDPZ
12 Obdobně upravil požadavky na odbornou způsobilost § 18 zákona č. 38/2004 Sb.
13 § 67 ZDPZ
14 § 57 odst. 1 písm. a) až e) ZDZP
15 §57 odst. 1 písm. f) ZDZP
16 § 56 odst. 5 ZDPZ

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.