Pokuta pro Volkswagen ve spojitosti s výzkumem řídícího asistenčního systému

Státní komisař pro ochranu údajů, sloužící jakožto garant ochrany dat v Dolním Sasku, oznámil 26. července 2022 své rozhodnutí udělit společnosti Volkswagen AG pokutu ve výši 1,1 milionu eur (téměř 27 milionů korun) za porušení článků 13, 28, 35 a 30 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pozadí k rozhodnutí

V roce 2019 zastavila rakouská policie při běžné silniční kontrole testovací vozidlo značky Volkswagen a všimla si neobvykle umístěných kamer na vozidle. Státní komisař pro ochranu údajů uvedl, že toto vozidlo sloužilo k testování funkcí systému řídícího asistenta pro předcházení dopravním nehodám. Provoz ve svém okolí zaznamenával, aby mohl analyzovat chyby.

Nálezy Státního komisaře pro ochranu údajů

Na základě výše zmíněného došel Státní komisař pro ochranu údajů k následujícímu:

  • testovacímu vozidlu zjevně chyběly varovné informační nápisy v souladu s článkem 13 GDPR;
  • Volkswagen neuzavřel se společností provádějící testovací jízdy dohodu o zpracování, tudíž porušil článek 28 GDPR;
  • Došlo k porušení článku 35 GDPR, jelikož nebyla uzavřena žádná dohoda o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA);
  • v listu probíhajících aktivit chybělo vysvětlení technických a organizačních bezpečnostních opatření, což vedlo k porušení požadavků na dokumentaci zakotvených v článku 30 GDPR.

Vzhledem k přeshraniční povaze zpracování údajů zapojil komisař ještě před vydáním výzvy k pokutě i další evropské orgány pro ochranu údajů, a to v rámci postupu spolupráce stanoveného v článku 60 GDPR. Zdůraznil, že při sběru a pozdějším zpracování osobních údajů v procesu výzkumných jízd firma nepochybila. Šlo o málo závažná porušení a společnost Volkswagen své nedostatky neprodleně odstranila. I přesto zvolil komisař obrovskou výši pokuty, alespoň na české poměry. Automobilka pokutu ve stanovené výši přijala.

Tiskovou zprávu (pouze v němčině) si můžete přečíst zde.

Zdroj

FOTO

Mohlo by vás také zajímat – Advokáti:

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2021 – výběr zajímavostí

Výsledky kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů za první pololetí roku 2021

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.