Potenciálně rizikový vývoj v oblasti regulace flotilového pojišťování

Současná rozhodovací praxe Evropského soudního dvora (ESD) v této problematice pokračuje v trendu pozvolného omezování stávajícího fungování skupinového pojištění v režimu § 4 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ), dle kterého nabízení možnosti stát se pojištěným není považováno za zprostředkování pojištění (§ 4 odst. 5 ZDPZ výslovně uvádí, že „činnost pojistníka spočívající v nabízení možnosti stát se pojištěným není zprostředkováním pojištění“). V českém právním řádu je tím nastaven speciální režim a řada klasických povinností pro zprostředkovatele se zde neaplikuje nebo se aplikuje pouze „přiměřeně“. Nejzásadnějšími výhodami pro pojistníky fungující v modelu flotilového pojišťování v souladu s ust. § 4 ZDPZ jsou zejména absence následujících povinností:

 • registrace u ČNB (a tím i postavení mimo zákaz řetězení),
 • skládání odborné zkoušky,
 • vyhotovování záznamu z jednání,
 • povinnosti spojené s produktovým řízením, analýza potřeb/poskytování doporučení a informační povinnosti.

Aktuální vývoj v rozhodovací praxi ESD

 1. Již v únoru 2022 vydal ESH rozhodnutí týkající se investičního životního pojištění, dle kterého  „podnik, který je pojistníkem” a jenž uzavřel smlouvu o skupinovém životním pojištění s pojistným kapitálovým fondem, je „zprostředkovatelem pojištění” ve smyslu směrnice 2002/92, protože vykonává za úplatu následující činnosti:
  – Nabízí spotřebitelům přistoupení k pojištění a uzavření smlouvy o životním pojištění s pojišťovnou.
  – Poskytuje finanční poradenství týkající se investování kapitálu z pojistného.
 2. Koncem listopadu 2020 byla ESD předložena k rozhodnutí otázka, zda podnik, který svým zákazníkům jako pojistník poskytuje cestovní zdravotní pojištění formou skupinového pojištění sjednaného u pojišťovny, resp. distribuuje těmto zákazníkům členství, které je opravňuje k nároku na pojistné plnění, a dostává za to od přijatých členů odměnu, je zprostředkovatelem pojištění ve smyslu příslušných definic ve směrnicích 2002/92/ES o zprostředkování pojištění (dnes již neplatné) a 2016/97 o distribuci pojištění.

ESD uvedenou otázku zatím nerozhodl, nicméně generální advokát aktuálně vydal stanovisko, ve kterém předkládá Soudnímu dvoru návrh rozhodnutí (jež bude s největší pravděpodobností soudem převzato), že takový podnik je zprostředkovatelem pojištění, resp. jeho činnost je zprostředkováním pojištění, a to bez ohledu to, zda je tato osoba podle vnitrostátních právních předpisů v oblasti pojištění považována za „pojistníka“.

Generální advokát k uvedenému závěru dospěl na základě poměrně detailní analýzy, z níž plyne, že klíčovými kritérii pro posouzení, zda daná flotila je zprostředkováním pojištění, jsou:

 1. Dobrovolnost vstupu do flotily
  Klient se může rozhodnout, zda si flotilové pojištění „koupí“, na rozdíl od situace, kdy se na něj jako na příslušníka určité skupiny vztahuje pojištění automaticky.
 2. Absence využitelnosti pojistného krytí ze strany pojistníka / absence jeho ekonomického zájmu na pojištění
  Pojistník pojištění sám nevyužívá (pojistné krytí sám „nekonzumuje“) a z existence pojištění ani ekonomicky nebenefituje, na rozdíl od situace, kdy je pro něj existence pojištění prospěšná – typicky pojištění platební neschopnosti u úvěru, životní pojištění u hypotéky apod.

Dopady rozhodnutí pro fungování flotil

Pokud by ESD převzal do své rozhodovací praxe stanovisko generálního advokáta k této problematice, znamenalo by to založení přímého rozporu mezi zněním evropských směrnic dotvořeným evropským soudem  a stávající lokální úpravou flotilového pojišťování dle § 4 ZDPZ. Toto riziko samozřejmě samo o sobě neznamená, že by lokální legislativa přestala platit, nicméně stát bude nucen příslušné části zákona uvést do souladu s výkladem ve smyslu ESD.

S ohledem na závažnost možných důsledků pro nucenou změnu stávajícího modelu fungování řady flotil je nepochybně zapotřebí další vývoj důsledně monitorovat a v případě, že ESD přijme doporučení generálního advokáta, bude potřeba se v předstihu připravit na možné zrušení nebo minimálně omezení současného režimu flotilového pojišťování dle ust. §4 ZDPZ.

Mohlo by vás také zajímat:

Informační povinnost u neživotního pojištění na Slovensku se týká i českých poskytovatelů

 

Telemarketing v kontextu novely zákona o elektronických komunikacích

 

Rakouský kodex chování pro pojišťovací makléře inspirací pro ČR?

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

MARCELA JANDOROVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního a občanského práva, včetně sporné agendy. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem paralegal se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na pojistné a finanční produkty. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRAKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.