Stanovisko EIOPA v oblasti dohledu nad požadavky dohledu a produktového řízení

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „EIOPA“) uveřejnil na své webové stránce metodický materiál popisující přístup EIOPA k dohledu nad produktovým řízením (dále jen „POG“), jehož cílem je poskytnout podporu tvůrcům a distributorům pojistných produktů při provádění jejich vlastních zásad POG a také usnadnit spolupráci s národními orgány dohledu.

Odpovědi v oblasti produktového řízení v pojišťovnictví (POG)

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (dále jen „EIOPA“) zveřejnil na své webové stránce sadu otázek a odpovědí týkajících se produktového řízení (dále jen „POG“). Připravili jsme pro Vás krátké shrnutí toho nejzajímavějšího.

  • Zásadní je věcné a faktické naplnění pravidel POG, nikoliv pouze formální  – vydání interních norem POG nepostačuje,  důležité je faktické plnění pravidel POG (např. aktivní zapojení funkce řízení rizik a compliance, zapojení interního auditu s ohledem na kvalitu);
  • Přestože je distribuce doplňkového pojištění zprostředkovateli vyňata z působnosti IDD, jsou tvůrci povinni uplatňovat POG
  • U povinného pojistného produktu by se měl cílový trh identifikovat buď v souladu s definicí dle zákona (pokud má pojišťovna povinnost zákazníka přijmout) nebo by definice dle zákona měla být základem identifikace (pokud pojišťovna nemá povinnost zákazníka přijmout);
  • EIOPA v Q&A také uvádí několik příkladů testování produktu, přičemž zajímavý jsou příklady k testování cestovního pojištění (uvedený u přizpůsobení pojistného produktu zákazníkovi), pojištění budov a pojištění auta;
  • K otázce intervalu přezkumu pojistných produktů se EIOPA vyjadřuje ve smyslu, že základní interval přezkumu je 1 rok a pouze ve výjimečných situacích (dlouholeté zkušenosti tvůrce, spokojenost zákazníků, neměnnost trhu) může být interval přezkumu prodloužen na 2 roky;
  • U povinných i nepovinných smluv o skupinovém pojištění jsou členové skupiny (tedy jednotlivý pojištěný) považování za zákazníky, a tudíž tito členové tvoří ve smyslu směrnice tzv. „cílový trh“ a je nutné přihlížet k jejich potřebám;
  • Tvůrci by měli být schopni prokázat, že vzali v úvahu úroveň informací, které mají zákazníci k dispozici, a jejich finanční gramotnost. Toto mohou prokázat zdokumentováním příslušných rozhodnutí, která učinili v procesu schvalování produktu (např. na základě informací obdržených od zákazníku v rámci analýzy trhu).

 

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.