Telemarketing v kontextu novely zákona o elektronických komunikacích

Novela zavádí mimo jiné i nová pravidla pro cookies a další nástroje (např. pixely, tagy, beacony), které umožňují ukládat údaje nebo získávat přístup k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků. Více o tomto tématu se dočtete například na webu Privatry. Náš článek se podrobněji věnuje změnám pravidel pro telefonický marketing.

Dosavadní právní úprava

Podle aktuálně účinného znění zákona o elektronických komunikacích mají uživatel i účastník právo po osobě, která shromažďuje osobní údaje účastníků k vydání seznamu účastníků, žádat, aby u jeho osobních údajů bylo uvedeno, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, a to bezplatně.Uživatel
každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.
Účastník – každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb.
Služba elektronických komunikací – služba, která spočívá v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací. Sít
ěmi elektronických komunikací se rozumí přenosové systémy, popř. spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů (podrobněji viz § 2 písm. h], n] a o] zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích).
———————————


Uživatel se rovněž může obrátit se stejnou žádostí na svého poskytovatele telefonních služeb. Ten zajistí předání žádosti subjektu, jenž účastnický seznam vydává. Pravděpodobně nejznámější účastnický seznam (veřejně dostupný na adrese www.1188.cz) provozuje společnost Conectart. Účastníkům nebo uživatelům, kteří ve veřejném seznamu uvedli, že si nepřejí být kontaktováni za účelem marketingu, je zakázáno prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací nabízet marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo služeb. Jednání v rozporu s výše uvedeným zákazem je přestupkem, za který je možné právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až 50 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu. Přestupky podle zákona o elektronických komunikacích projednává Český telekomunikační úřad. Pravidla pro vydávání účastnických seznamů a nabízení marketingové reklamy se podle zákona o elektronických komunikacích vztahují obdobně i na údaje účastníků, kteří jsou právnickými osobami.

Nová právní úprava

Podle novelizovaného znění zákona o elektronických komunikacích se telemarketingový režim opt-out změní na režim opt-in. Uživatelé a účastníci budou moci požadovat po osobě, která shromažďuje osobní a identifikační údaje účastníků k vydání seznamu účastníků, aby u jejich údajů bylo uvedeno, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu. Nabízet marketingovou reklamu tedy bude zakázáno vůči všem osobám kromě těch, u nichž je ve veřejném seznamu výslovně uvedeno, že si přejí být kontaktovány za účelem marketingu. Ustanovení, které tato pravidla vztahuje obdobně i na právnické osoby, zůstává beze změny. Novela také zpřesňuje, že za vytvoření účastnického seznamu se považuje i náhodné vygenerování telefonních čísel a účastnickým seznamem je i seznam telefonních čísel bez jiných identifikačních údajů nebo seznam, v němž se uvádí telefonní čísla či osobní nebo identifikační údaje účastníků, kteří neuvedli, že si přejí být kontaktováni za účelem marketingu. Novela zákona dále vyjmenovává, co se považuje za zmiňované osobní a identifikační údaje, přičemž platí, že osobní a identifikační údaje účastníků, kteří k jejich uveřejnění nedali souhlas, nesmí být uveřejněny.

Výše popsané změny se u seznamu účastníků vydaných přede dnem nabytí účinnosti této novely projeví po uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti, kdy nastane vyvratitelná právní domněnka toho, že si účastník nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud neudělil svůj výslovný souhlas. Jednání v rozporu s výše uvedeným a sankce za takové jednání nedoznají s novelou žádných zásadních změn. I nadále se bude jednat o přestupek podle zákona o elektronických komunikacích, za který je možné právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu až 50 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu. U fyzických osob hrozí pokuta až 100 000 Kč.

Právě výše představenou úpravu v oblasti telemarketingu odmítl Senát schválit a vrátil novelu Poslanecké sněmovně s tím, aby byly tyto změny z novely vypuštěny, a to zejména s odkazem na obavy z možných negativních dopadů do podnikatelské praxe.

Důsledky pro praxi

Ačkoli se tak nemusí na první pohled zdát, jedná se o velmi zásadní změnu, která má potenciálně širší dopad, než možná zákonodárci zamýšleli. Zejména se jedná o problematiku oslovování vlastních zákazníků s nabídkou vlastních produktů a služeb, na což právě Senát v souvislosti s projednáváním novely upozorňoval. Tato na trhu běžná praxe bývá realizována na základě oprávněných zájmů, přičemž výslovný souhlas se v takovém případě nevyžaduje (viz analogicky úprava šíření obchodních sdělení dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). Může se zdát, že po novele již nebude možné telefonicky oslovovat své zákazníky s nabídkou vlastních produktů a služeb, neboť od nich podnikatelé nebudou mít potřebné souhlasy, které novela vyžaduje. Taková změna by v podnikatelském prostředí bezpochyby způsobila značné komplikace. Novela měla za cíl především implementovat do právního řádu evropský kodex pro elektronické komunikace a posílit postavení spotřebitele, což bylo právě zdůrazňováno na jednání obou komor Parlamentu ČR. V diskuzích týkajících se úpravy telefonického marketingu byla vyzdvihována zejména ochrana před tzv. „šmejdy“ a jinými obtěžujícími hovory a zajištění souladu s evropským nařízením GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

K problematice oslovování vlastních zákazníků se vyjádřil Český telekomunikační úřad ve své monitorovací zprávě (7/2021) následovně:
„Pokud nebude v účastnickém seznamu jeho souhlas uveden, pak se bude mít za to, že si takový marketingový kontakt nepřeje. To se samozřejmě nebude týkat situací, kdy jej kontaktuje lékař, poskytovatel služeb, prodejce zboží a další, kteří mají možnost ,volání‘ svým klientům ošetřenou v rámci pravidel ochrany osobních údajů, a to souhlasem klienta, oprávněným zájmem společnosti nebo nějakým zákonným důvodem. Zůstává otázkou, kterým směrem se bude praxe po novele ubírat a jak se k této situaci postaví např. Úřad pro ochranu osobních údajů, jenž je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů a který zároveň vykonává dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů. Jakkoli omezení nevyžádaného telemarketingu považujeme za velmi přínosné, výklad novelizovaných ustanovení, který by znemožňoval bez zvláštního souhlasu kontaktovat i vlastní zákazníky, bychom však považovali za krok nesprávným směrem a nad rámec toho, co zákonodárci zamýšleli.

autor: Mgr. Kateřina Grézlová
29. 11. 2021
FOTO
Článek vyšel také v Pojistném obzoru.

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.