Informace o zpracování osobních údajů pro naše smluvní partnery

KDO JSME A PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE?

Jsme advokátní kancelář s názvem Herešová & Růžička advokáti, s.r.o., a mezi naše hlavní priorita je poskytování prvotřídních právních služeb svým klientům. K tomu nám však pomáháte i vy, naši smluvní partneři, a proto si Vás touto cestou dovolujeme informovat o podrobnostech zpracování Vašich osobních údajů.

Správce údajů: Herešová & Růžička advokáti, s.r.o.
IČO: 06706240
Sídlo: U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7
Web: http://www.advokat-hr.cz/
Kontakt na pověřence Mge. Hynek Růžička, LL.M.
Kontaktní e-mail: hynek.ruzicka@advokat-hr.cz

(dále jen „my“)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY

Do této části patří zpracování, které souvisí s jednáním před uzavřením smlouvy s vámi či či plněním našich povinností z už uzavřené smlouvy.

Na základě toho zpracováváme vaše osobní údaje a v případě, že je to nutné i údaje dalších účastníků smluvního vztahu nebo jinak dotčených osob. Bez zpracování těchto údajů nemůžeme plnit si své smluvní povinnosti. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů váš zvláštní souhlas. Pokud byste nám potřebné údaje nesdělili, nemůžeme s vámi smlouvu vůbec uzavřít.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Dalším základem pro zpracování osobních údajů je ochrana vašich či našich práv a zájmů nebo zájmů dalších osob (např. archivace smluv po dobu 10 let). Pod tento základ spadá zpracování údajů za účelem obhajoby a vymáhání našich práv ze smluv s Vámi nebo jiných obdobných práv.

Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů. Více o svých právech naleznete dále v tomto dokumentu.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

Právní předpisy nám v některých případech ukládají povinnost vaše osobní údaje zpracovávat. Jde zejména o zpracování za účelem:

  1. uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků (účetní a daňové předpisy, archivnictví aj.)
  2. plnění dalších právních povinností (např. při zpracování údajů v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE SOUHLASEM SUBJEKTU ÚDAJŮ

Na základě Vašeho souhlasu v současnosti nezpracováváme žádné osobní údaje

1. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Z výše uvedených důvodů zpracováváme zejména tyto údaje:

  • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ);
  • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
  • transakční údaje (veškeré platby, výplaty plnění, včetně příslušných platebních informací);

2. ODKUD ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme:

  1. Přímo od Vás při uzavření a plnění smlouvy;
  2. Z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.),

3. KOMU MŮŽEME ÚDAJE PŘEDAT?

Osobní údaje mohou být zpracovávány dalšími osobami. Mezi příjemce osobních údajů patří zejména státní orgány při plnění si našich daňových povinností a poskytovatelé IT služeb a služeb externího účetnictví.

Mezi další příjemce Vašich údajů můžou patřit provozovatelé poštovních služeb, ať už klasických, nebo elektronických.

V případě, kdy by se u nás něco měnilo a převáděli jsme naši obchodní nebo jinou činnost jako celek nebo i její část na jinou osobu, pak by součástí takového převodu byly i osobní údaje, které se této činnosti týkají. Stejně by to bylo i v případě, že bychom byli v souladu s právními předpisy nuceni takové změny udělat.

MLČENLIVOST

Veškeré osoby, které s námi spolupracují a které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí a dodržují dostatečné standardy zabezpečení vašich údajů.

4. KDY MŮŽEME PŘEDAT ÚDAJE DO ZAHRANIČÍ?

Vaše osobní údaje mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (především poskytovatelům IT technologií nebo dalším příjemcům uvedeným výše).

5. JAK S ÚDAJI PRACUJEME?

Zpracování provádíme manuálně i automaticky pomocí různých aplikací a softwaru, zejm. takových, které nám pomáhají při výkonu naší činností a bez kterých bychom to nezvládali.

6. JAK DLOUHOMÁME ÚDAJE U SEBE?

Kromě toho, že Vaše osobní údaje zpracováváme během trvání našeho smluvního vztahu, kvůli plněním si našich právních povinností jsme zákonem nuceni uchovávat Vaše osobní údaje i po skončení naší spolupráce. Většinu Vašich osobních údajů ale uchováváme po dobu nejvýše 10 let (zákon o DPH). Pokud zákon stanoví kratší lhůtu archivace, dokumenty archivujeme za účelem ochrany a výkonu našich práv v případě soudního sporu po dobu objektivní promlčecí lhůty podle občanského zákoníku (10 let).

7. JAKÁ JSOU VAŠEPRÁVA?

VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MŮŽETE VYUŽÍT NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA:

Právo na informace Máte právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vaši žádost. Na žádost vám sdělíme, zda vaše osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádáte, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), vašich právech včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od vás), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).
Právo na přístup Kromě informací o zpracování máte právo na kopii údajů, které jsou o vás zpracovávány.
Právo na opravu Správce by měl zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů máte právo na opravu.
Právo na výmaz („být zapomenut“) Máte právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).
Portabilita Máte právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které jste sami poskytli nebo které přímo vyplývají z vaší činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.
Právo vznést námitku Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Máte právo vznést proti takovém zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.
Právo na odvolání souhlasu V případě zpracování založeného na vašem souhlasu můžete souhlas kdykoli odvolat, a to písemným dopisem s úředně ověřeným podpisem adresovaným na sídlo správce.
Právo na omezení Máte právo na omezení zpracování svých údajů, pokudpopíráte přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověříúdaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak požadujete jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nárokůjste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými zájmyzpracování údajů bylo protiprávní a požadujete namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.
Automatizované individuální rozhodování V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro vás má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, k zamítnutí výplaty plnění, změně podmínek sjednané služby apod.) máte právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.
Právo obrátit se na dohled, soud Můžete se obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud.

JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATIT?

Své práva můžete uplatnit kdykoliv písemnou žádostí s Vaším úředně ověřeným podpisem, kterou pošlete na sídlo správce uvedené v hlavičce tohoto dokumentu.

Verze: 1/2018
Platnost: 1. 9. 2018

Dokument ke stažení.

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.