Dohledové sdělení č. 1/2021 ČNB

V minulých dnech vydala Česká národní banka (dále jen „ČNB“) Dohledové sdělení č. 1/2021 týkající se zajišťování vhodnosti osob v sektorech úvěrových institucí, pojišťoven, zajišťoven a penzijních společností 1 (dále jen „Sdělení“).

V rámci tohoto Sdělení se ČNB zabývá povinnostmi poskytovatelů finančních služeb, které spočívají:

 • ve stanovení a pravidelném revidování kvalifikačních předpokladů a požadavků
 • v posuzování plnění kvalifikačních předpokladů a požadavků, a podpoře jejich plnění a
 • v přijímání náležitých opatření v návaznosti na výsledek posuzování vhodnosti.

Přičemž poskytovatel finančních služeb dle Sdělení zajišťuje vhodnost následujících osob:

 • řídícího orgánu a jeho členů (např. statutární orgán),
 • kontrolního orgánu a jeho členů (např. dozorčí rada, kontrolní komise),
 • jiného orgánu a jeho členů (např. výbor pro audit, má-li status orgánu),
 • výborů vedoucího orgánu a jeho členů a
 • osob v klíčových funkcích, tedy takové osoby, které mají podstatný vliv na činnost poskytovatele finančních služeb:
  • vedoucí osoby ve vnitřní kontrole – osoby v nejvyšší pozici odpovídající za každodenní výkon funkcí řízení rizik, compliance, vnitřního auditu a pojistněmatematické činnosti;
  • finanční ředitel;
  • vedoucí významných obchodních linií, vedoucí poboček ve státech EHP/EU atd.

Sdělení vhodnou osobou definuje jako osobu, která dosahuje dostatečné odborné způsobilosti, má dostatečné zkušenosti a je důvěryhodná.

V Sdělení najdeme také případy, kdy by měl poskytovatel finančních služeb vhodnost osob zjišťovat:

 • komplexně před prvním povoláním za člena vedoucího orgánu nebo osoby v klíčové funkci,
 • v potřebném rozsahu před opětovným povoláním dotčené osoby, dochází-li zároveň ke změně v náplni její činnosti,
 • v potřebném rozsahu v určených intervalech a
 • v potřebném rozsahu v případě vzniku pochybností, zda jsou splněny stanovené předpoklady a požadavky.

Poskytovatel finančních služeb musí také zajistit takové organizační uspořádání, které předchází riziku vzniku střetu zájmů. Pro zajišťování vhodnosti osob není v zásadě na újmu podřízenost posuzované a nadřízenost posuzující osoby nebo osob. Opačný případ by však byl problematický.

V neposlední řádě Sdělení popisuje postup poskytovatele finančních služeb při informování ČNB o zamyšlených nebo již uskutečněných personálních změnách, jakož i postup ČNB při dohledu.

 

1 https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-trh/.galleries/vykon_dohledu/dohledove_benchmarky/download/dohledove_sdeleni_2021_01.pdf

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.