Dohledový benchmark ČNB č. 2/2021

Dohledový benchmark ČNB č. 2/2021

Česká národní banka (dále jen „ČNB“) vydala dohledový benchmark č. 2/2021 k výjimce z povinnosti získat všeobecné znalosti (dále jen „benchmark“) u osob, které v minulosti vykonávaly relevantní praxi na finančním trhu.

Pracovník pojišťovny či zajišťovny, samostatný zprostředkovatel dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“) a jeho pracovník, doplňkový pojišťovací zprostředkovatel a jeho pracovník, vázaný zástupce dle ZDPZ a jeho pracovník (dále jen „povinná osoba“) musí splňovat podmínky odborné způsobilosti mezi které patří i všeobecné znalosti.

Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce či dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Povinná osoba však může využít výjimky dle §122 odst. 2 ZDPZ, pokud  ke dni nabytí účinnosti ZDPZ (1.12.2018) nepřetržitě alespoň po dobu 3 let  poskytovala nebo zprostředkovala pojištění nebo zajištění, nebo se jako pracovník osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění přímo podílela na distribuci pojištění nebo zajištění nebo byla za distribuci pojištění nebo zajištění odpovědná.

Za relevantní odbornou praxi se pak považují případy, kdy povinná osoba i) přímo vykonávala danou činnost, ii) na dané činnosti se přímo podílela nebo iii) byla za danou činnost zodpovědná.

Relevantní odborná praxe pak musela být vykonávána k datu účinnosti ZDPZ (tedy musí mu bezprostředně předcházet) a musí být vykonávána nepřetržitě. Praxe může být přerušena pouze z důvodu bezprostředně navazující mateřskou či rodičovskou dovolenou (tato doba se do praxe nezapočítává).

Mezi doklady prokazující splnění kritérií pro aplikaci výjimky patří:

  • Smlouva ( pracovní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení nebo obdobná smlouva, smlouva o výkonu funkce či obdobná smlouva, jakož i jejich veškeré dodatky, příp. další doklad, který podrobně popisují vykonávanou činnost – např. vnitřní předpis);
  • Potvrzení poskytovatele nebo zprostředkovatele, pro kterého byla povinná osoba činná
  • Další doklady (např. výkazy o prováděné činnosti, výpisy vyplacených provizí za zprostředkování, výplatní pásky atd.)

Z dokladu musí být zřejmá náplň činnosti a po jakou dobu byla činnost vykonávána.

ČNB k prokázání splnění podmínek nebudou akceptována čestná prohlášení povinné osoby či jiné fyzické osoby jako je např. spolupracovník povinné osoby. Dále nebude ČNB přijímat ani zápis v příslušném registru ČNB či živnostenském rejstříku.

 

BLANKA KOMENDOVÁ

I would be happy to assist you in the areas of insurance, civil, corporate law, and GDPR issues. I can also offer my experience in providing legal support for foundations or charitable funds.

BLANKA KOMENDOVÁ

Ráda Vám pomohu v oblasti pojistného, občanského, korporátního práva i problematiky GDPR. Rovněž mohu nabídnout své zkušenosti v oblasti právní podpory nadace či nadačních fondů.

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

I am a trainee lawyer with experience in commercial and civil law and in public procurement and its administration. Currently, I specialize mainly in financial products, AML issues and corporate law. I am fluent in English.

ALENA ŠEDOVÁ

I am a lawyer and I can advise you in particular on real estate transfers, lease law, corporate law, matrimonial regimes and probate proceedings. I am fluent in English.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

I am a lawyer with experience in criminal, administrative and constitutional law. Currently, I specialize mainly in the regulation of personal data under GDPR and ePrivacy. I am fluent in English.

JAKUB HRUŠKA

I am a lawyer and I focus on the regulation of personal data and information technology under GDPR, ePrivacy and other regulations in the EU and worldwide. I am fluent in English.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová
I am a lawyer specialising in insurance law and insurance distribution, commercial law and civil law with a focus on personal injury compensation and litigation. I am fluent in English and German.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

I am a lawyer with 20 years of experience specializing in insurance, financial and pension products. I also advise on areas of commercial law including project finance. I am fluent in English.

FRANTIŠEK STIBOR

Jsem právník junior a specializuji se na obchodní právo a právo obchodních korporací. Mluvím plynně anglicky.

KATEŘINA GRÉZLOVÁ

Jsem advokátkou se zkušenostmi v oblasti trestního, správního a ústavního práva. V současné době se specializuji zejména na regulaci osobních údajů podle GDPR a ePrivacy. Mluvím plynně anglicky.

ALENA ŠEDOVÁ

Jsem advokátka a poradím Vám zejména s převody nemovitostí, nájemním právem, v oblasti zákona o obchodních korporacích, ve věcech manželského majetkového práva a v řízení o pozůstalosti. Mluvím plynně anglicky. 

KATEŘINA STIBOROVÁ

Kateřina Stiborová

Jsem advokátní koncipient se zkušenostmi v oblasti obchodního a občanského práva a dále v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich administraci. V současné době se specializuji zejména na finanční produkty, AML problematiku a korporátní právo. Mluvím plynně anglicky.

JAKUB HRUŠKA

Jsem advokátem a zabývám se zejména regulací osobních údajů a informačních technologií podle GDPR, ePrivacy a dalších předpisů v EU a ve světě. Mluvím plynně anglicky.

LENKA SÝKOROVÁ

Lenka Sýkorová

Jsem advokátkou se specializací na pojistné právo a distribuci pojištění, na obchodní právo a občanské právo se zaměřením na náhradu újmy a řešení soudních sporů.  Mluvím plynně anglicky a německy.

MONIKA HEREŠOVÁ MRÁKOVÁ

Monika Herešová

Jsem advokátkou s 20letou zkušeností se specializací na pojistné, finanční a penzijní produkty. Poskytuji též poradenství v oblastech obchodního práva včetně financování projektů.  Mluvím plynně anglicky.